Derveaux NV

up

De realisatie van elk bouwproject is steeds een groeiproces vertrekkend van de behoefte (de idee) van de opdrachtgever tot en met de uiteindelijke realisatie. Dit groeiproces vertrekt van de macroscopische visie op het gewenste eindresultaat (het programma van eisen) en wordt stapsgewijs verder uitgewerkt en gedetailleerd (de diverse stappen in de ontwerpfase) tot de uiteindelijke voltooiing (de oplevering).

Centraal in het volledige proces zijn de wensen, de verwachtingen en het budget van de opdrachtgever. Het is onze taak als ontwerper deze, op basis van onze kennis en ervaring, om te smeden tot een te realiseren project dat kadert in de randvoorwaarden (stedenbouwkundig, milieutechnisch, brandtechnisch, conform de wetgeving: ARAB, AREI, EPB enz... Daarbovenop dient het project te voldoen aan de normen en technische voorschriften van toepassing in België.

Voor de realisatie van een bouwproject gaat ID als volgt te werk:

1. Voorstudie

ID schematiseert en inventariseert de wensen en de verwachtingen van de klant/opdrachtgever en geeft deze weer in een eisenprogramma en budget. Alle noodzakelijke gegevens betreffende het terrein en zijn omgeving worden verzameld. De stedenbouwkundige en administratieve randvoorwaarden worden in kaart gebracht.

2. Voorontwerp

ID vertaalt het eisenprogramma in een layout, oppervlaktes, volumes en materialen. Het voorontwerp moet de opdrachtgever in staat stellen zich een klaar en duidelijk beeld te vormen van het voorgestelde voorontwerp. Daarna maken we de bijhorende raming op en worden de budgetten afgetoetst.

  1. Schetsontwerp
    ID ontwikkelt de modellen die een ruimtelijke vertaling van het programma beogen. Door het genereren en onderzoeken van verschillende ruimtelijke configuraties kan de opdrachtgever zich een beeld vormen van de impact van het programma, de kwaliteiten van de omgeving en de architectuur van het te ontwikkelen project.
     
  2. Voorontwerp
    In deze fase wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt en onderzocht, denk aan: dimensies, materiaalkeuzes, implementatie van technische uitrustingen, onderhoud en veiligheid, kostprijs, enz. De opdrachtgever zal zich een klaar en volledig beeld van het voorgestelde project kunnen vormen.

3. De bouw- en milieuaanvraag

Nadat een definitieve keuze van het ontwerp gemaakt is, worden de dossiers opgemaakt met als doel een bouwvergunning, milieuvergunning en eventuele subsidies te bekomen.

4. Ontwerp en aanbestedingsdossier

ID werkt het voorontwerp tot en met de uitvoeringsplannen, bestekken, meetstaten, definitieve keuze van de materialen en de afwerking, enz. tot in de puntjes uit en giet het in een dossier. Een aannemer, kandidaat-uitvoerder moet aan de hand van dit dossier op ondubbelzinnige wijze zijn prijsofferte kunnen opmaken. De bijhorende raming wordt eveneens door ID opgemaakt.

5. Aanbesteding

In samenspraak met de opdrachtgever stelt ID een lijst op van de aan te schrijven aannemers. De opdrachtgever beslist.
Op basis van het volledige dossier van plannen (architectuur, stabiliteit, technieken, detaillering), bestek en meetstaat, wordt een aanbestedingsdossier samengesteld om van kandidaat-aannemers een eenduidige en vergelijkbare offerte te krijgen.

Eventuele vragen van kandidaat-aannemers worden door ID beantwoord alsook het nazicht van de biedingen van de aannemers met voorstel van toewijzing. Bij openbare aanbesteding worden uiteraard de procedures zoals bij wet beschreven, gevolgd.

6. Leiding en toezicht op de uitvoering van de werken

ID verstrekt de nodige informatie aan de aannemer(s) en coördineert de doorstroming ervan naar de betrokken partijen. ID organiseert en leidt de werfvergaderingen alsook de diverse technische besprekingen. De verslagen van deze vergaderingen worden door ID opgemaakt.

ID controleert de uitvoering op regelmatige basis, keurt de voorgestelde en gebruikte materialen en beoordeelt de voorgestelde uitvoeringsmethode. Deze controles zijn erop gericht de conformiteit van de uitgevoerde werken met het lastenboek na te gaan.

Budgetcontrole. ID doet het nazicht van de door de aannemer ingediende periodieke vorderingen op hun conformiteit met de stand van de uitgevoerde werken en het bestek, alsook het nazicht van de facturen van de aannemer. ID controleert eveneens of het vooropgestelde budget gerespecteerd wordt.

ID volgt de planning op.

7. Oplevering

Na de voltooiing van de werken, staat ID de opdrachtgever bij bij de voorlopige aanvaarding van de werken. ID maakt het proces-verbaal op van de voorlopige oplevering.
De opvolging van het gevolg dat de aannemer geeft aan de bij de voorlopige oplevering geformuleerde bemerkingen gebeurt eveneens door ID.
Na het verstrijken van de waarborgperiode, staat ID de opdrachtgever bij bij de definitieve aanvaarding van de werken. Nadien maakt ID het proces-verbaal van definitieve oplevering op.

8. Nazorg

ID ondersteunt de opdrachtgever bij eventuele vragen of moeilijkheden die zouden kunnen rijzen na het verstrijken van de waarborgperiode.

Down
Aanpak en methodologie